Nieuws «TERUG  

Notulen Voorjaarsvergadering VTN

24-10-2017 |
15 Maart 2017 Aanvang: 20.00 uur Zaal: Coelenhage te Wezep

1. Opening: Dick heet een ieder welkom op deze vergadering. Een speciaal welkom voor A. Coppoolse, G. Bouius, J. Berghuis
We staan een moment stil bij het overlijden van Dhr. T. Wagemans.
Aanwezig: 93 personen
Er zijn afmeldingen binnengekomen van 15 personen.
De koffie wordt U aangeboden door de VTN, overige consumpties zijn voor eigen rekening

2. Mededelingen
Het concours ’t Zandt heeft zich terug getrokken betreffende de tuigpaarden.

3. Vaststellen notulen najaarsvergadering 09-11-2016
De notulen zijn goedgekeurd en ondertekend

4. Ingekomen stukken
Er is een Uitnodiging voor Showrubrieken tijdens CHIO Aken d.d. 18 t/m 23 juli.

5. Jaarverslag van het bestuur
Het bestuur heeft in 2016 6x vergaderd.

Belangrijke zaken die veel aandacht hebben gekregen zijn:
De pilot jurering: deze is volgens het bestuur goed verlopen en in 2017 zal deze op de nationale wedstrijden met 2 of meer nationale disciplines opnieuw plaatsvinden. Ook een aantal regionale concoursen hebben zich aangemeld om met dit systeem te gaan werken. Ook wordt regionale concoursen de mogelijkheid geboden om een eenmansjury op te stellen. Er worden dan 2 i.p.v. 3 juryleden ingedeeld.
Het Forum heeft besloten dat alle paarden geplaatst moeten worden.
• Forumzaken worden door Etienne gemeld. In z’n algemeenheid hebben de VTN Forumleden problemen gehad betreffende de stemmingen in het forum en de rol van de voorzitter. In de loop van 2017 is het beter geworden.
• CH Bennekom heeft zich gemeld om mee te denken over prijzengeld, inschrijfgeld of ondersteuning anderzijds. In voorbereiding op het gesprek met Bennekom is er een bijeenkomst geweest met een aantal nationale rijders en VTN bestuursleden. Wij zijn van mening dat er weinig ruimte is voor verandering zonder de deelname cq het aantal starts in gevaar te brengen.

Het aantal afzeggingen van leden is een gegeven. We hopen dat er in het nieuwe seizoen veel nieuwe leden bijkomen en vragen onze leden om inbreng om onze mooie sport verder onder de aandacht te brengen van nieuwe rijders.

6. Rekening en verantwoording van het bestuur over het afgelopen boekjaar
J. Burghout geeft een toelichting en er zijn geen vragen.

7. Verslag Kascommissie
G. Lokhorst, M. Bruins, S. Franssen hebben alles bekeken en het ziet er perfect uit. Er is een mooie reserve. Lokhorst treedt af en Annemieke Calis treedt aan.

8. Stemmingen:
• Nationale paarden op de regionale wedstrijden?
o Moet de huidige regeling van over en weer starten aangepast worden? Of
o Blijft zoals het is.
• Deelname van nationale rijders/paarden aan de Regionale Kampioenschappen?
o Om te kunnen deelnemen aan een regionaal kampioenschap dien je in die regio woonachtig te zijn. Of
o Een rijder mag aan 1 rubriekskampioenschap deelnemen in maximaal 1 regio. Of
o Blijft zoals het is.
• Kampioenschap rijden in smoking en hoge hoed?
o Moeten de kledingvoorschriften voor deelnemers aangescherpt worden tijdens kampioenschappen? Of
o Blijft zoals het is.
9. Pauze

10. Uitslag Stemming
Er zijn 109 stemmen geteld.
• Nationale paarden op de regionale wedstrijden?
- Moet de huidige regeling van over en weer starten aangepast worden? 10x
- Blijft zoals het is. 96x
• Deelname van nationale rijders/paarden aan de Regionale Kampioenschappen?
- Om te kunnen deelnemen aan een regionaal kampioenschap dien je in die regio woonachtig te zijn. 17x
- Een rijder mag aan 1 rubriekskampioenschap deelnemen in max. 1 regio. 5x
- Blijft zoals het is. 87x
• Kampioenschap rijden in smoking en hoge hoed?
- Moeten de kledingvoorschriften voor deelnemers aangescherpt worden tijdens kampioenschappen? 7x
- Blijft zoals het is. 102x

11. KNHS Wedstrijdtarievenlijst 01 april 2017 tot 01 april 2018
Een belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige lijst is dat de inschrijfgelden en prijzengelden per 1 april 2017 worden vrijgegeven. Wat betekent dit voor de Aangespannen Sport? Er is inmiddels een overleg geweest met CH Bennekom. 20 maart staat er een overleg gepland met de organisaties. Hierbij zijn alle drie de disciplines aanwezig.
• Bestuur: Wij willen het graag houden zoals het was.
De achterliggende gedachten is minder regels.
• H. Fikse: Het is een afbraak voor onze sport
• D. v.d. Laar: We hebben een kleine sport en geen status apart qua regels. Een rekensom zegt dat Nationaal per jaar tussen de 45 en 50.000 euro kost. We kunnen ook proberen om bv sponsoren te zoeken. Onze sport is voor de liefhebber. Dat blijkt dus wel op deze manier.
De prijzenschaal zal op de website gepubliceerd worden
• J. Sommers : En Startgeld?
• D. v.d. Laar: Hier hebben we wel over nagedacht. We zijn niet voor startgeld. Inschrijfgeld kan wel, maar dan moet ook iedereen het inschrijfgeld terug krijgen.
• H. Fikse: De organisaties mogen dus zelf weten wat ze doen?
• D. v.d. Laar: Dit klopt, maar de prijzenschaal moet op het vraagprogramma via de KNHS vermeld worden.
Het advies is de prijzenschaal van de VTN aanhouden ( die op de site staat)
• C. de Lugt: We hebben meer paarden in de baan en waarderen dit door meer geld in de enveloppen te doen. Je moet er wel wat voor over hebben
• C. Klinkhamer: Wat heeft de KNHS hiermee voor?
• D. v.d. Laar: Het is vrijgegeven.

12. Algemeen Reglement
Bekeken en het blijft zoals het was dus geen wijzigingen of aanpassingen

13. Voorwaarden kampioenschappen en competities 2017
De voorwaarden van de kampioenschappen en competities komen op de website te staan.

Een belangrijk punt voor de competitie is dat het bedrag van €50,-- de eerste wedstrijd contant betaald dient te worden. Wordt hieraan niet voldaan, dan kan men niet deelnemen aan de eerste wedstrijd.

Het bestuur heeft besloten dat de Dekhengsten niet in de Competitie mogen starten.
• H. van Middelaar: Kan dit maar zo besloten worden? Ze moeten Nationaal uitkomen
• D. v.d. Laar: Ja kan in de Limietklasse
• L. Huckriede: Dekhengsten hebben KWPN rubriek
• D. v.d. Laar: We zijn niet benaderd door het KWPN
• H.J. Veenstra: Het is discriminatie
• M. de Groot: Het is een vreemde zaak. Het zijn nieuwelingen zonder winstpunten. Is het een belang voor de sport of voor rijders?
• D. v.d. Laar: Het is in het belang van de sport
• M. de Groot: Je hebt anders wel voldoende paarden in de baan en goede paarden
• F. Saris: Waarom geen stemming?
• D. v.d. Laar: Het staat niet op de agenda
• M. de Groot: Hier is bewust voor gekozen
• H. v. Middelaar: Het wordt ons zomaar medegedeeld
• M. de Groot: De laatste 5 jaar is er maar 2x de competitie gewonnen door een goedgekeurde dekhengst. Als je een beter paard hebt, moert je gewoon kunnen winnen. Het is een slechte oplossing van het bestuur.
• L. Huckriede: Zorg dat er 7 wedstrijden komen voor de dekhengsten
• D. v.d. Laar: De KWPN Hengstencompetitie heeft toch altijd goed gedraaid. Waarom nu niet meer?
• G. Koers: Het wordt opgelegd. Laat de groep spreken en het bestuur dit volgen.
• D. v.d. Laar: Het is besloten
• F. Saris: Je kunt de hengsten niet weigeren
• D. v.d. Laar: We gaan niet stemmen
• H. van Middelaar: In de Najaarsvergadering is er gezegd dat er contact gezocht zou worden met het KWPN. Het had opgelost kunnen worden.
• L. Tel: In het verleden was er een hengstencompetitie. De hengsten moeten 5x worden uitgebracht op de nationale wedstrijden. Het had overlegt moeten worden. Je beperkt het uitbrengen v.d. hengsten. Of er moet voor dit jaar een Hengstencompetitie komen.
• D. v.d. Laar: Nogmaals we zijn niet benaderd door het KWPN. Er zijn voldoende wedstrijden waar ze gestart kunnen worden.
• H.J. Veenstra: Als je niet in de competitie mag starten is dit niet goed.
• M. de Groot: Het had op de agenda gemoeten.
• J. van Wessel: We hebben 2x gesproken. Een eigen regel bij de tuigpaarden is een vreemde zaak.
• A. Lueks: Wat is het volgende punt waar de hengsten voor worden uitgesloten?
• E. de Rink: Ga hierover praten met de desbetreffende personen.
• D. v.d. Laar: We gaan in overleg met het KWPN en gaan vragen aan de organisaties waar een hengstencompetitie verreden mag worden
Samen met het KWPN oplossen!!

14. Verslag Forum Aangespannen Sport
Er is gesproken over de juryleden. In het najaar komt er een nieuwe opleiding. Ook kunnen juryleden voor andere disciplines opgeleid worden
20 maart: Komen de organisaties bij elkaar
30 aart: Bijscholing voor juryleden
Dhr. A. Coppoolse is bezig met een toekomstvisie voor de aangespannen sport

15. Verkiezingen van leden van het bestuur:
• Dick v.d. Laar aftredend en herkiesbaar. Blijft
• Etienne Raeven aftredend en herkiesbaar. Blijft
Er hebben zich geen tegen kandidaten gemeld
• André v.d. Vegt aftredend en niet herkiesbaar. Nieuw bestuurslid is Lambert Tel.

16. Rondvraag
• M. Bruins: Er is een terug loop van leden. Moet de sport meer gepromoot worden? Hier moet het bestuur actiever mee omgaan
• J. Bouwman: De jeugd meer betrekken bij onze sport
• D. v.d. Laar: Dit mag een groep leden gaan regelen


17. Sluiting
D. v.d. Laar: Er is een goede discussie geweest. We houden iedereen op de hoogte n.a.v. de bijeenkomst met de organisaties en juryleden.
Iedereen bedankt, wel thuis en een sportief en gezond seizoen gewenst.

Sponsors 

 

 

het Showpaard

 

KWPN

Veenstra

KNHS